Våra vanligaste frågor om varmkompostering & kompostering får du svar på här!

Undersökningar har visat att drygt 50% viktmässigt är komposterbart i avfallspåsen! Genom att avskilja detta från övrigt avfall minskar vi ”restsopan” rejält, vilket påverkar både miljö och ekonomi positivt. Sorterar vi dessutom enligt producentansvaret (glas,metall ,kartong osv) så återstår bara ca 25% viktmässigt som skall transporteras bort och kan debiteras på din avfallsräkning. Detta innebär att man får lönsamhet på hanteringen redan månad ett!

Kompostering är den metod som EU förordar som första behandlingsalternativ av organiskt avfall!

Att kompostera lokalt innebär att det komposterbara avfallet skiljs ut och behandlas ”fastighetsnära” dvs där det uppstår. Fördelen med detta är att transportbehovet minskas rejält (ca 75 % av avfallstaxan är i regel transportkostnader) och därmed tar komposteraren kontrollen över kostnadsutvecklingen för denna kvantitet.

Slutprodukten dvs kompostmullen, får en högre kvalitet och därmed ett högre värde.

Vid central kompostering utförs samma insats av det enskilda hushållet. Här hämtas dock den sorterade fraktionen vilket medför att transportbehovet kvarstår och därmed kostnaden. Matavfall som förvaras i kärl i väntan på transport, utvecklar snabbt obehaglig miljö i förvaringsutrymmet och ställer krav på täta hämtningsintervall.

Stora bekymmer har konstaterats vad gäller kvalitét på färdig produkt pga att man har en högre föroreningsgrad i levererat material.

Hundra tusentals människor komposterar idag i Sverige och många av dessa har tillgång till en kompostmaskin i sitt närområde. Dagens kompostmaskiner är så automatiserade, att brukarens insats inskränker sig till att öppna och stänga en lucka.

Kvarnen har en stor bekvämlighetsfaktor, då finfördelning är mycket viktigt. Detta moment kan dock inte begäras av gemene man utan säkerställs därför via kvarnen. Ett EU förslag föreligger också nu angående maximal partikelstorlek på 12mm, vilket då enkelt hanteras via kvarn. Kvarnen möjliggör också kompostering med komposterbar papperspåse vilket innebär att man får en ”enkelresa” till komposten och kan fortsätta till bilen, bussen arbetet osv.

Vid ”tvåstegskompostering” behandlas materialet i en processkammare och därefter i en eftermognadskammare. Fördelen med detta är att materialet bearbetas och processas i respektive fas utan att blandas. Därmed justeras och effektiviseras processen på ett enkelt sätt. Tidsödande och utrymmeskrävande efterbearbetning minimeras. Ett EU förslag föreligger även här angående krav på processtemperatur. Vid ”tvåstegskompostering” är det enkelt att komplettera med utrustning för att säkerställa detta.

Produktionen av matavfall är ju inte konstant, utslagen på ett år. Faktorer som storhelger, kategori av boende mm spelar in. Det finns olika storlekar på kompostmaskiner och angivande av hushåll skall framför allt ses som en hänvisning på maximal nyttjandegrad. ”Arbetsområdet” infaller långt tidigare . Det är viktigt att ha rätt kapacitet, eventuell buffert är bara till fördel. Vid beställning bistår vi självklart med råd. Storkök har oftast ett ”tuffare” material vilket leder till mer individuell bedömning.

Flera samhällsbeslut har tagits med inriktning på att minimera avfallsvolymerna. Bla har en avfallsskatt införts baserad på vikt(den har redan höjts en gång). Från sista december 2004 är det förbjudet att deponera organiskt (komposterbart) avfall på soptipp. Första januari 2002 infördes förbud att deponera brännbart avfall i Sverige. Flera kommuner gynnar dessutom aktivt kompostering genom differentierad taxa. kompostering förordas även av Naturvårdsverket som behandling av organiskt avfall

Manual

För enkel användning av din JK 125/270/400 kompost

Monteringsanvisningar

För enkel montering av din JK 125/270 kompost

Om du har någon undran, är du hjärtligt välkommen att skicka oss din fråga.