Varmkomposter

LogotypeJoraform AB har sedan 1990 utvecklat och marknadsfört kompostmaskiner och mindre varmkomposter för lokal kompostering av hushållsavfall. Vi är ett kompostföretag med stor kunskap och erfarenhet av lyckad varmkompostering. Vi har samarbetat med Naturvårdsverket i komposteringsprojekt där flera hundra hushåll deltagit, Sveriges Lantbruksuniversitet har gjort analyser och odlingsförsök på färdig kompost. Joraform är i ständig utveckling. Det började med vår roterande varmkompost för det enskilda hushållet. Idén med den roterande kompostbehållaren som vi var först med på marknaden, har vi fortsatt att utveckla. Numera har vi lösningar för kompostering av matavfall för upp till flera hundra hushåll.

Enkel och bekväm varmkompostering

För att kompostera i storkompost behöver man inte vara någon expert på kompostering. I stort sett behöver man bara lära sig att sortera sitt avfall. Vid installation av kompost från Joraform ingår alltid en teoretisk-praktisk information till samtliga användare / boende.

Joraform – ert eget ekolologiska kretslopp 2017

Trädgårdsfröjd med exklusiva trädgårdsredskap.

Förutom kompostmaskiner och mindre varmkomposter har vi även ett fullt sortiment av exklusiva trädgårdsredskap i rostfritt stål och handtag i vaxat askträ. Dessutom praktiska trädgårds- och arbetsvagnar helt tillverkade i plast.


Stora Kompostmaskiner

JK 5100 – funktion, design, säkerhet och kvalitet

Stor varmkompostSå här fungerar det

Avfallet mals i kvarnen och hamnar i den första behållaren, processkammaren. Här bearbetas och luftas avfallet med en nyutvecklad blandningsteknik. Efter ungefår två veckor slussar blandningsmekanismen över materialet till den andra behållaren där eftermognadsprocessen tar vid. Eftermognadskammaren är utrustad med separat blandningsfunktion. JK 5100 är uppbyggd med två kammare vilket gör att avfallet alltid är efterkomposterat och att slutprodukten håller hög kvalitet.

Väl genomtänkt design

JK 5100 har tagits fram med tanken ”enkel och fräsch” som ledstjärna. Användaren behöver inte trycka på knappar eller ändra några inställningar. Det är bara att öppna luckan, kasta in sitt avfall och stänga. Maskinen är lätt att hålla ren och påfyllningsluckan är placerad på bekväm nivå, också för rullstolsburna personer. Kompostbehållarna är försedda med inspektionsluckor. JK 5100 kan också förses med en automatisk strödoserare.

Säkerheten framför allt

Maskinen har flera inbyggda säkerhetsfunktioner. Inkastluckan går inte att öppna under malning, och när luckan är öppen är kvarnmotorn låst. Blandare/luftare är inbyggda.

Hög kvalitet

JK 5100 har en robust och genuin konstruktion, tillverkad till största delen av rostfritt stål. De delar som slits mest är utbytbara för att ge maskinen optimal livslängd


Frågor & Svar

Våra vanligaste frågor om varmkompostering & kompostering får du svar på här!

Om du har någon undran, är du hjärtligt välkommen att skicka oss din fråga.

  1. Varför ska vi kompostera?
  2. Vad är ”Lokal kompostering”?
  3. Vad är ”Central kompostering”?
  4. Är det svårt att kompostera?
  5. Varför ska en kompostmaskin ha kvarn?
  6. Varför ska en kompostmaskin ha två kompostkammare?
  7. Hur väljer vi rätt storlek på kompostmaskinen?
  8. Vad säger ”myndigheterna” om kompostering?

1. Varför ska vi kompostera?

Undersökningar har visat att drygt 50% viktmässigt är komposterbart i avfallspåsen! Genom att avskilja detta från övrigt avfall minskar vi ”restsopan” rejält, vilket påverkar både miljö och ekonomi positivt. Sorterar vi dessutom enligt producentansvaret (glas,metall ,kartong osv) så återstår bara ca 25% viktmässigt som skall transporteras bort och kan debiteras på din avfallsräkning. Detta innebär att man får lönsamhet på hanteringen redan månad ett!

Kompostering är den metod som EU förordar som första behandlingsalternativ av organiskt avfall!

2. Vad är ”Lokal kompostering”?

Att kompostera lokalt innebär att det komposterbara avfallet skiljs ut och behandlas ”fastighetsnära” dvs där det uppstår. Fördelen med detta är att transportbehovet minskas rejält (ca 75 % av avfallstaxan är i regel transportkostnader) och därmed tar komposteraren kontrollen över kostnadsutvecklingen för denna kvantitet.

Slutprodukten dvs kompostmullen, får en högre kvalitet och därmed ett högre värde.

3. Vad är ”Central kompostering”?

Vid central kompostering utförs samma insats av det enskilda hushållet. Här hämtas dock den sorterade fraktionen vilket medför att transportbehovet kvarstår och därmed kostnaden. Matavfall som förvaras i kärl i väntan på transport, utvecklar snabbt obehaglig miljö i förvaringsutrymmet och ställer krav på täta hämtningsintervall.

Stora bekymmer har konstaterats vad gäller kvalitét på färdig produkt pga att man har en högre föroreningsgrad i levererat material.

4. Är det svårt att kompostera? 

Hundra tusentals människor komposterar idag i Sverige och många av dessa har tillgång till en kompostmaskin i sitt närområde. Dagens kompostmaskiner är så automatiserade, att brukarens insats inskränker sig till att öppna och stänga en lucka.

5. Varför ska en kompostmaskin ha kvarn? 

Kvarnen har en stor bekvämlighetsfaktor, då finfördelning är mycket viktigt. Detta moment kan dock inte begäras av gemene man utan säkerställs därför via kvarnen. Ett EU förslag föreligger också nu angående maximal partikelstorlek på 12mm, vilket då enkelt hanteras via kvarn. Kvarnen möjliggör också kompostering med komposterbar papperspåse vilket innebär att man får en ”enkelresa” till komposten och kan fortsätta till bilen, bussen arbetet osv.

6. Varför ska en kompostmaskin ha två kompostkammare? 

Vid ”tvåstegskompostering” behandlas materialet i en processkammare och därefter i en eftermognadskammare. Fördelen med detta är att materialet bearbetas och processas i respektive fas utan att blandas. Därmed justeras och effektiviseras processen på ett enkelt sätt. Tidsödande och utrymmeskrävande efterbearbetning minimeras. Ett EU förslag föreligger även här angående krav på processtemperatur. Vid ”tvåstegskompostering” är det enkelt att komplettera med utrustning för att säkerställa detta.

7. Hur väljer vi rätt storlek på kompostmaskinen? 

Produktionen av matavfall är ju inte konstant, utslagen på ett år. Faktorer som storhelger, kategori av boende mm spelar in. Det finns olika storlekar på kompostmaskiner och angivande av hushåll skall framför allt ses som en hänvisning på maximal nyttjandegrad. ”Arbetsområdet” infaller långt tidigare . Det är viktigt att ha rätt kapacitet, eventuell buffert är bara till fördel. Vid beställning bistår vi självklart med råd. Storkök har oftast ett ”tuffare” material vilket leder till mer individuell bedömning.

8. Vad säger ”myndigheterna” om kompostering?

Flera samhällsbeslut har tagits med inriktning på att minimera avfallsvolymerna. Bla har en avfallsskatt införts baserad på vikt(den har redan höjts en gång). Från sista december 2004 är det förbjudet att deponera organiskt (komposterbart) avfall på soptipp. Första januari 2002 infördes förbud att deponera brännbart avfall i Sverige. Flera kommuner gynnar dessutom aktivt kompostering genom differentierad taxa. kompostering förordas även av Naturvårdsverket som behandling av organiskt avfall.